Description

hypothetical protein

About this transcript

This transcript has 1 exon.

Gene

This transcript is a product of gene WG7_05333 Show transcript tableHide transcript table

NameTranscript IDbpProteinTranslation IDBiotypeUniProtFlags
NovelEOU9768721370aaEOU97687
 
Protein coding
S0YHA0
Statistics

Exons: 1, Coding exons: 1, Transcript length: 213 bps, Translation length: 70 residues

Ensembl version

EOU97687.

Type

Protein coding

Annotation Method

Protein coding genes annotated in ENA

Transcript-based displays