Description

thiamine ABC transporter ATP-binding protein

About this transcript

This transcript has 1 exon and is annotated with 8 domains and features.

Gene

This transcript is a product of gene CN11_01210 Show transcript tableHide transcript table

NameTranscript IDbpProteinTranslation IDBiotypeFlags
thiQ-1KAJ00971648215aaKAJ00971
 
Protein coding
Statistics

Exons: 1, Coding exons: 1, Transcript length: 648 bps, Translation length: 215 residues

Ensembl version

KAJ00971.

Type

Protein coding

Annotation Method

Protein coding genes annotated in ENA

Transcript-based displays