Description

hypothetical protein

About this transcript

This transcript has 1 exon.

Gene

This transcript is a product of gene MCBG_04515 Show transcript tableHide transcript table

NameTranscript IDbpProteinTranslation IDBiotypeUniProtFlags
NovelEWM67382429142aaEWM67382
 
Protein coding
W7W271
Statistics

Exons: 1, Coding exons: 1, Transcript length: 429 bps, Translation length: 142 residues

Ensembl version

EWM67382.

Type

Protein coding

Annotation Method

Protein coding genes annotated in ENA

Transcript-based displays