Description

ABC transporter, permease

About this transcript

This transcript has 1 exon.

Gene

This transcript is a product of gene Q287_00281 Show transcript tableHide transcript table

NameTranscript IDbpProteinTranslation IDBiotypeFlags
NovelEWN988171233410aaEWN98817
 
Protein coding
Statistics

Exons: 1, Coding exons: 1, Transcript length: 1,233 bps, Translation length: 410 residues

Ensembl version

EWN98817.

Type

Protein coding

Annotation Method

Protein coding genes annotated in ENA

Transcript-based displays